Elsö Fejezet
 
 

Kijelenthetö:

A legtöbb házasság azért jön létre, mert a házasulandó felek

Kijelenthetö:

A legtöbb házasság azért megy tönkre, mert

Malakiás 2,14 / Péld. 2,16-17

Kijelenthetö:

A házasságnak nem kell az idö múlásával tönkremennie, mert a házasulandó felek

Feltéve, hogy együttes életük folyamán megkötnek és betartanak bizonyos elkötelezettségeket. Elkötelezik magukat az Isten tervraja szerinti házasság élésére.

A jó házasság nem szerelemre, romantikára, hanem szövetségkötésre épül!
 
 

A Mal. 2,14-ben és a Péld. 2,16-17-ben két dolog történik:
 1. Az Ige jelzi, hogy a házasságkötéssel a házasulandó felek kettös szövetséget kötnek:
 2. Amikor két ember szövetséget köt, az azt jelenti, hogy elkötelezik magukat bizonyos ígéretek megtartása mellett:
  1. Mt. 19 - „Amit tehát az Isten egybekötött…
  2. 1Móz. 2,24/b - „ragaszkodik"
 3. Amikor két ember megköt és újraköt, betölt és újratölt bizonyos szövetségeket egymás felé, házasságuk élvezetes volta soha nem szünik meg. Soha nem lesznek magányosak a házasságban, szerelmük soha nem múlik el. A jóból soha nem lesz rossz. transzparens
 1. Aki élete végéig szerelmes akar maradni élete választott párjába, annak el kell köteleznie magát a házasság Istentöl adott céljának a betöltésére
A célok a következök:
 1. Segítötárs– 1Móz. 2,18a

 2.  

   
   
   

  5Móz. 24,5; Péld. 2,17; Mal. 2,14; 1Kor. 9,5; 1Pét. 3,1-2;1Pét. 3,7; a következö jellemvonásait emelik ki ennek: idö; közös érdeklödési kör & tevékenységek; kommunikáció; tehermegosztás; azonos látás stb.

 3. Gyermekek– 1Móz. 1,26 & Mal. 2,15 – istenfélö utódok felnevelése (vesd össze: Zsolt 127 & 128,1-4
 4. Munkatárs– 1Móz. 1,28; Csel. 18,1-3; 1Pét. 3,7 – örököstársak – azzal a céllal, hogy a világot jobbá tegyék; összekötve az alkotó, kreatív szolgálatban.
 5. Tanútárs– Ef. 5,22-32 hogy segítsen megérteni a Krisztus és Egyháza közötti viszonyt, a (32. vers) miután Ó- és Újszövetségi házassági példákat hoz fel, Isten a házassági kapcsolatot hozza illusztrációnak a Közte és népe közötti kapcsolatra.
 6. Egyesülés– 1Móz. 2,24c – egy testté válni, kifejleszteni egy mindent átfogó partner kapcsolatot.
  1. Mit nem jelent ez?
    1. Azonosságot; az egyéni, individuális tulajdonságot elvesztését.
    2. Sokféle módon lehetséges egynek lenni, mégis különbözni. A Róma 12-ben Pál beszél arról, hogy a gyülekezet sok részböl (tagból) áll; különféle (lelki) ajándékokkal rendelkezik – Isten mégis azt mondja, hogy mindez egy test.
    3. A házasságban is lehetséges hogy a férj és feleség sok tekintetben különbözik, mégis egy test – lehetnek különbözö elképzeléseik, ajándékaik, szakképzettségük, személyiségük, különbözhetnek abban, ami tetszik és ami nem tetszik nekik, és mégis egy test.
  2. Mit jelent ez? – elöször a meghatározásra keresünk választ, majd igyekszünk azt tisztázni diagramok és példák segítségével.
    1. Meghatározás – transzparens
    2. Diagram – transzparens
    3. Az EGY TEST egységet jelent, de nem uniformitást (azonosságot); mindent átfogó közösséget, de nem beszükítö egyformaságot. Nem egy másolata, klónja a másiknak.
    4. Isten a férj feleség egységét olyan egységnek akarja látni, mint a futball csapatét…
    5. A szimfonikus zenekarét…
    6. A balett csoportét…
    7. Vagy mint egy pulóverét, amely messziröl zöldnek látszik, de közelröl nézve kiderül, hogy kék és sárga fonalak szövete.
  3. Mint mondtuk, az egy testté válás az élet minden területét felöleli. Az 1Pét 3,7 szerint a férj és feleség örököstársak az élet kegyelmében. Az élet „minden területe" magában foglalja legalább ezt a 8 területet:
  1. Értelmi, vagy intellektuális élet
    1. Isten azt akarja, hogy a férj és feleség megossza gondolatait, ötleteit egymással;
    2. megosszák egymással amit tanulnak;
    3. Türelmesen vegyék fontolóra egymás meglátásait, gondolatait, indokait a beszélgetésekben, döntéshozatalban;
    4. Akarják tudni a másik véleményét különféle dolgokról, eseményekröl;
    5. Tanítható lelkületük legyen, a tanulni vágyó hozzáállás jellemezze öket;
    6. Tanulmányozzák és elemezzék ugyanazokat az eseményeket, témákat, legyenek képesek gondolkodni és beszélgetni ugyanazon témákról;
    7. Igyekezzenek közösen megtanulni valamit;
    8. Legyenek képesek hozzájárulni a másik ismeretben való növekedéséhez, mindezt elérve közös olvasás, tanulás, beszélgetések által.
  2. Érzelmi élet – Rm. 12,15; 1Kor.12,25;Zsid. 4,15; 1Pét. 3,7; 1Móz. 2,18.
    1. Isten azt akarja, hogy a férj és feleség legyen tisztában a saját érzéseivel, érzelmeivel;
    2. Őszintén ismertessék meg érzéseiket, érzelmeiket a másikkal;
    3. Engedjék, hogy a másik is kifejezhesse a saját érzéseit, érzelmeit;
    4. Segítsenek a másiknak, hogy megfelelöen ki tudja fejezni érzéseit, érzelmeit;
    5. Próbálják megérezni, mit érez a másik – vegyenek részt a másik örömében, bánatában (példa: Jn. 11. Jézus rokonszenve Mária bánatában);
    6. Fejlesszenek ki kölcsönösen pozitív érzéseket, érzelmeket egymás felé.
  3. Egység a szociális élet és kapcsolatok terén – Péld. 2,17; Mal. 2,14.
    1. Igyekezzenek arra, hogy ugyanazok legyenek a legközelebbi barátaik;
    2. Fejlesszenek ki közös rekreációs tevékenységeket – ping-pong, séta, stb.;
    3. Érdeklödjenek a másik hobbija után – kötés, foci, stb.;
    4. Fejlesszenek ki közös érdeklödési, kikapcsolódási tevékenységeket – utazás, stb.;
    5. Igyekezzenek vendégül látni másokat.
  4. Egység a munkában – Akvila és Priscilla
    1. Beszélgessenek egymás munkájáról;
    2. Végezzenek közösen házimunkát – takarítás, üvegezés, stb.;
    3. Segítsenek egymásnak a lehetöségekhez mérten a munkahelyi feladatok megoldásában;
    4. Legyenek együttérzök, ha a másiknak nehézségei vannak a munkahelyen;
    5. Legyen ugyanolyan büszkék a másik munkahelyi sikereire, mint a saját eredményeikre;
    6. Tegyenek meg mindent azért, hogy ismerjék a másik munkakörét;
    7. Támogassák és segítsék életük párját minden lehetséges módon a munkavégzésben;
    8. Imádkozzanak egymással a munkájukért.
  5. Lelki élet
    1. Imádkozzanak együtt, mint férj és feleség;
    2. Olvassák együtt rendszeresen a Bibliát;
    3. Beszéljenek meg lelki problémákat, vitassanak meg igei kérdéseket egymással;
    4. Osszák meg lelki kérdésekröl alkotott nézeteiket, meggyözödésüket egymással;
    5. Legyenek aktív tagjai ugyanannak a gyülekezetnek;
    6. Igyekezzenek találni közös szolgálati területeket;
    7. Olvassanak és vitassanak meg keresztyén irodalmat;
    8. Osszák meg lelki élményeiket, harcaikat;
    9. Bátorítsák, erösítsék egymást a hitéletben;
    10. Örüljenek egymás lelki növekedésének, áldásainak;
    11. Keressék az együttes bizonyságtétel lehetöségét;
    12. Neveljék együtt gyermekeiket Krisztus ismeretében;
    13. Nyújtsanak egymásnak lelkigondozói segítséget személyes problémáik és büneik rendezésében;
    14. Térjenek meg az egymás ellen elkövetett bünökböl;
    15. Vallják meg az egymás ellen elkövetett bünöket és kérjenek bocsánatot egymástól;
    16. Bocsássanak meg egymásnak (a megbocsátás bibliai értelmében!).
  6. Fizikai és szexuális élet
    1. Vigyázzanak a másik egészségére legalább annyira, mint a sajátjukra;
    2. Vegyék figyelembe egymás fizikai képességeit;
    3. Igyekezzenek megérteni a másik fizikai felépítését és alkalmazkodjanak hozzá;
    4. Legyenek készek segíteni, ha a másik egészségügyi problémákkal küszködik;
    5. Adják jelét a testi vonzódásuknak, egymást kölcsönösen kielégítö módon (a szeretet 5 nyelve!);
    6. Alkalmazkodjanak egymás szexuális igényeihez, de ne lépjék túl az igei határokat (perverzitás!);
    7. Simogassák, öleljék, csókolják meg egymást betartva a mértéket;
    8. Beszéljenek nyíltan egymással arról, mi ad nekik szexuális élvezetet;
    9. Tartsák a másik szexuális igényeit ugyanolyan fontosnak, mint a sajátjukét;
    10. Igyekezzenek biblikus módon megoldani minden olyan problémát, amely akadályt jelenthet a házasélet terén;
    11. Legyenek mindig készen egymás rendelkezésére állni;
    12. Közös megegyezéssel határozzák meg a házasélet élésének gyakoriságát.
  7. Célkitüzések (Fil. 2,2) – egység lélekben és akarásban
    1. Tervezgetéseikben fejlesszenek ki alapvetö egységet – beleértve a rövid- közép- és hosszú távú terveket (Péld. 16; Péld. 22,3; Jak. 4,13-16; 2Kor. 5,9; 1Kor. 10,31.); fö- és mellékcélkitüzésekben – Mikeás 3,3. Járhatnak-e ketten együtt, ha nem értenek egyet? Lehetséges-e teljes egység, ha mások a céljaik?
    2. Ez jelenti a házasságuktól való elvárásaikat;
    3. Célkitüzések a családnak;
    4. Tervek a lelki növekedésre és szolgálatra;
    5. Családtervezés – gyermekek (nevelési elvek);
    6. Gazdasági célkitüzések;
    7. Munkahelyi, továbbképzési, tanulási tervek;
    8. Jövökép (mik az elképzeléseim a jövöre vonatkozólag);
    9. Sok imádkozás és beszélgetés szükségeltetik hozzá, és vágyálmaink megosztásának készsége.
  8. Összetartás a próbákban és nehézségekben – Préd. 4,9-12,1; 1Thes. 4,18; 1Thes. 5,11
    1. Péld. 17,17 – Az igei egy test azt jelenti, hogy a férj számíthat a feleségre a bajokban, és fordítva;
    2. Péld. 31,11-12 Az igei egy test azt jelenti, hogy a férj teljes mértékben megbízhat a feleségében;
    3. Az igei egy test azt jelenti, hogy a férj és a feleség tudja, hogy a nehézségekben ott lesz mellette a párja, megosztani a fájdalmakat és megoldani a nehézségeket;
    4. Egymás támogatása, védelme, ha a másikat külsö támadás éri;
    5. Egymás megóvása a felesleges szenvedéstöl;
    6. Nincs vádaskodás és szemrehányás, amikor a másik hibát követ el, vagy nem felel meg az elvárásoknak;
    7. Imádkozás egymásért;
    8. Igyekeznek elösegíteni egymás testi-lelki fejlödését;
    9. Komolyan veszik a másik személy aggodalmait és problémáit;
    10. Együtt munkálkodnak a problémák megoldásán;
    11. Mindent megtesznek a törvényesség keretein belül, hogy enyhítsenek a mási terhein.
 7. Teljesség– 1Móz. 2,18b – teljes egység a szolgálatban, egymás segítésében – Ef. 5,25-27
  1. A múltban és egyes társadalmakban a házasságkötés üzletkötés tárgya.
   1. 1Móz. 24,5-53 – Eliézer és Lábán Rebeka és Izsák házasságánál (Lásd 22. És 53. Vers)
   2. 1Móz. 29,16-18 – Jákób és Lábán egyezségé Rákhelért (7 év szolgálat)
   3. Egyes civilizációkban ma is - India
  2. A civilizált társadalmakban ma már nem követjük ezt a gyakorlatot ezen a módon, de sok esetben a házasság ma is üzletkötés. Sokan ma is elönyöket keresve és nyerve házasodnak meg.
  3. Milyen érdekekért házasodnak ma az emberek? Van, akinek a házasságkötése:
   1. Menekülés;
   2. Társadalmi státusz nyerése;
   3. Célszerüség;
   4. Önbecsülés növelése;
   5. Anyagi okokból;
   6. Gondviselö keresése;
   7. Gyermekekért;
   8. Csinos külalakért;
   9. A másik kedvéért;
   10. Személyes problémák megoldásáért;
   11. Törvényes szexuális életért;
   12. Terhesség miatt.
  4. A legtöbb ember elvár valamit a házasságától. Kapni akar valami. Boldogságot, megelégedettséget, valamilyen hiánynak, ürnek a betöltését.
  1. Az elvárások nem lehetnek a házasságunk elsödleges céljai. Ez nem azt jelenti, hogy a házasulandók nem kereshetik a hasonlóságot a másikban ; sem azt, hogy nem örülhetnek a másiknak; nem remélhetik, hogy a házasságban a másik féltöl valamilyen segítséget kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy olyan házastársat kell keresnünk, aki megfelel a bibliai képnek: Péld. 31,1-31 (nö) 1Tim. 3,1-8 (férfi)
  2. Az, hogy mit kapok a másiktól, nem lehet megfontolásunk tárgya. Sokkal inkább az, mit adhatok a másiknak. (Csak hercegnökért jön a herceg fehér lovon, és ha hercegnöt akarok feleségül venni, legalább hercegnek kell lennem!) keresnem kell, miben lehetek segítségére, hasznára a másiknak, akivel együtt Istent dicsöítö életet élhetek. – 1Kor. 10,31; Kol. 3,17; 1Móz. 2,18; Ef. 5,25-27; Mk. 10,45; Kol. 3,18-25; Fil. 2,3-5.
Kérdés: Miben segítettük egymást lelkileg legutóbb?
 
 
 
 

ÖSSZEFOGLALÁS

 1. A házasságnak nem kell kihülnie néhány év után.
 2. Évtizedek múlva is friss és boldog a házasság ott ahol a férj és feleség ragaszkodik Isten tervéhez.
  1. Ápolják a társkapcsolatot
  2. Vállalják a gyermekáldást
  3. Vállalják az egymásról való gondoskodást
  4. Társak a bizonyságtevésben
  5. Testi-lelki egységben élnek
  6. Egymást kiegészítik

 
 


Második Fejezet
Family
Back
Back to Home Page