Statement of Faith


HELPS INTERNATIONAL

A HELPS INTERNATIONAL ALKOTMÁNYA


1. A Szövetség neve legyen HELPS International.

2. A Szövetség feladata legyen, hogy:

(a) segítsen betölteni az Úr által adott egbízást, mint az írva van a Máté Evangéliuma 28 fejezet 18-20 verseiben.

(b) gyakorolja a segítségnyújtás szolgálatát mint az írva van az 1 Korintus 12:28-ban; vegyen fel megfelelõ személyzetet, akik segítenek betölteni a 2(a) pontot; kínáljon keresztyén segítséget és közösséget keresztyén munkásoknak és munkáknak világszerte; segítsen kialakítani, fejleszteni és vezetni rendszeres keresztyén istentiszteleteket ott, ahol arra szükség van.

(c) elfogadjon, nyugtázzon, folyószámlára helyezzen, szétosszon ajándékokat és adományokat, leszámítva az adódó adminisztratív költségeket; keresztyén munkások nevében, gyülekezet-fejlesztésre és más jótékony célra.

3. A Szövetség bárhonnan eredõ bevétele vagy tulajdona kizárólag a Szövetség céljaira legyen fordítva, és részben se legyen az kifizetve vagy átutalva, egyenesen vagy közvetve, jutalék által vagy más módon jövedelemként a szövetség tagjainak, feltéve hogy ez semmi módon nem akadályozza a Szövetség bármely szolgatársa vagy munkása járandóságának a kifizetését.

4. Ha a Szövetség felszámolása vagy feloszlása esetén minden adósság és tartozás kielégítése után még bármilyen tulajdon vagy összeg fennmarad, ez se legyen a Szövetség tagjainak szétosztva vagy kifizetve, hanem adják oda vagy utalják át egy másik szervezetnek, amelynek célkitûzései hasonlóak a Szövetség célkitûzéseihez, és amely szintén megtiltja a jövedelmek és javak szétosztását a tagok között.

5. A Szövetség Bizottsága egyelõre a következõkbõl álljon: az Igazgató/Elnök, a Titkár és Pénztáros, illetve olyan más személyek, akiket idõrõl idõre a Szövetség gyûlése megválaszt.

6. A Szövetség tagja lehet bármely keresztyén, akinek felvételi kérelmét a bizottság elfogadta. Az Elnök/Titkár tartson egy névsort a Szövetség tagjairól.

7. Az Elnök/Titkár gondoskodjon rendszeres és részletes pénzügyi okmányok és jegyzõkönyvek fenntartásáról; minden ajándék és adomány nyugtázásáról.

8. A Szövetség tagjai az igazgató/elnök által megszabott helyen és idõben jöjjenek össze, amikor arra szükség van.

9. Ez az Alkotmány megváltoztatható a Szövetség tagjainak egyszerû többségi szavazatával. Ilyen szavazatot postán is le lehet adni.
 

 


HITVALLÁS

 

A HELPS International ragaszkodik a történelmi, bibliai és evangéliumi keresztyénség igazságaihoz, az alábbiakat beleértve:

1. ISTEN

Egy Isten van, aki örökkévaló lényében három különbözõ, de egyenlõ személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Isten változatlan személyében és tulajdonságaiban. Mint a világ Teremtõje és Ura, mindent az Õ felséges akarata szerint irányít, a saját dicsõségére.

2. A BIBLIA

A Biblia Isten Szava, amely az Ó- és Újszövetségbõl áll. A Szentlélektõl ihletett emberek által leírt egy, és teljesen igaz kijelentése Isten akaratának és szándékainak. A Biblia a mi végsõ és csalhatatlan irányelvünk minden hitbeli dologban és eljárásban.

3. AZ EMBERISÉG

Isten minden embert az Õ képmására teremtett, hogy szeressük és imádjuk Õt; ebbõl következõleg ezzel együtt járó egyenlõ méltóságunk és értékünk van Az elsõ emberpár engedetlensége következtében az emberi természet minden részében megromlott. Mint bûnösök elidegenültünk Istentõl, és képtelenek vagyunk megmenteni önmagunkat. Isten igazságos ítélete alatt vagyunk, és szükségünk van a megbocsátásra és megbékéltetésre Istennel, hogy megismerjük és örvendezve imádjuk Õt.

4. JÉZUS KRISZTUS

Az Úr Jézus Krisztus teljes mértékben Isten, és teljes mértékben ember. Õ az örökkévaló Istenfiú, aki fogantatott Szentlélektõl, születék szûz Máriától. Bûn nélküli életet élt az Atyának való engedelmességében, megfeszíttetett mint egyetlen helyettesítõ áldozat a mi bûneinkért, hogy megváltson és megbékéltessen minket Istennel, kiontott vére által. Testileg feltámadt a halálból és felment a mennyekbe, ahol most magasztaltatik, mint mindenek felett való Úr.

5. ÜDVÖSSÉG

Isten az Õ szeretetében és kegyelmében kibékíti a bûnösöket Önmagában, Jézus Krisztus áldozati kereszthalála által. Ahogy a bûnösök megtérnek és a bûneiktõl Istenhez fordulnak, elnyerik Isten bocsánatát, befogadtatnak az Õ családjába és örök életet kapnak. A megváltás egyedül Isten kegyelme által, a Jézus Krisztusba vetett hit által nyerhetõ el.

6. SZENTLÉLEK

A Szentlélek a mennybõl küldetett, hogy Krisztust dicsõítse és folytassa az Õ megmentõ munkáját. Megítéli a bûnösöket, serkenti a szellemi életet, és az Igének igaz megértését adja. Minden hívõben jelen van, üdvbizonyosságot hoz és egyre hasonlóbbá tesz Krisztushoz. Felépíti a Gyülekezetet és képessé teszi annak tagjait az imádatra, szolgálatra és az örömhír terjesztésére világszerte, engedelmeskedve a Nagy Megbízatásnak.

7. A GYÜLEKEZET

Az egy és egyetemes egyház Krisztus teste, amelynek minden helyi gyülekezet látható megnyilvánulása, s amelynek minden Szentlélektõl újjászületett igaz hívõ tagja. Mint a hívõk közössége, a gyülekezet hivatása Isten dicsõítése, a kegyelemben való növekedés, tanúságtétel Krisztusról és az Õ királyságáról világszerte. Ennek a hivatásnak ellene áll a Sátán, Isten ellensége, aki mindig azon munkálkodik hogy Isten szándékának útjába álljon. Kereszthalála által Jézus Krisztus megfosztotta a Sátánt erejétõl, és ebben a gyõzelemben minden hívõ részesülhet hit által.

8. A JÖVÕ

Az Úr Jézus Krisztus személyesen és láthatóan visszatér, hogy feltámassza a halottakat és elvégezze üdvözítõ és ítélõ munkáját. A hívõk örökre befogadtatnak Isten jelenlétébe, míg a hitetlenek a végleg legyõzött Sátánnal együtt szenvednek örök büntetést, Istentõl való végleges elszakítottságban.

 


A MISSZIÓ ÉS A GYÜLEKEZET

Abban a hitben, hogy az Újszövetség tanítása szerint a Gyülekezet Isten kiválasztott eszköze az evangélizálásra, a HELPS International törekszik serkenteni, és ahol kívánatos segíteni a gyülekezeteket bárhol ebben a létfontosságú feladatban.Éppen ezért a HELPS International munkásai bátorítanak minden megtérõt egy evangéliumi gyülekezethez való csatlakozásra, és ahol nincs ilyen gyülekezet, ott felismerik azt a feladatukat, hogy annak megalapítására törekedjenek.Az új gyülekezetek, amelyek a HELPS International szolgálata által jönnek létre, megtartják az összeköttetést a Szövetséggel mint alapító szervezettel, hogy további segítséget lehessen nyújtani nekik míg a teljes önállóságot el nem érik. Ugyanakkor szabad kezet kapnak a gyülekezeti vezetés formájának megválasztásában, és ugyancsak szabadon csatlakozhatnak egy már meglevõ nemzeti evangéliumi elekezethez.


TAGSÁG

A HELPS International nemzetközi közösség, amely szeretettel fogad családjába olyan keresztyéneket bármely felekezetbõl, akik kifejezik ezzel az Alkotmánnyal és Hitvallással való egyetértésüket.


KÖZIGAZGATÁS

A HELPS International munkáját az Igazgató/Elnök vezeti és felügyeli.
 


HELPS INTERNATIONAL MAGYAR SZEKCIÓA HELPS International magyar szekciójának alkotmánya

 

1. A Szövetség neve legyen Kereszt-Út (HELPS International Hungarian Section).

2. A Szövetség mindenben aláveti magát a Helps International alkotmányának és irányításának.

3. A Szövetség Ausztrália minden államában önállóan mûködik; az alegységek nevükben feltüntetik az adott állam jelét
(Pl. Kereszt-Út (HELPS International Hungarian Section, VIC).

4. A Szövetség alegységei havonta beszámolnak tevékenységükrõl az Összekötõnek, akinek szintén beszámolási kötelezettsége van a HELPS International igazgatójának.

5. Az összekötõt a HELPS International igazgatója nevezi ki.  Articles...
Links...
Back to Home Page