Promise Keepers

A Promise Keeper-ek 7 pontja

A Promise Keeper elkötelezi magát
 1. Jézus Krisztus dicsõítése mellett imádság, imádás és az Isten Igéjének való engedelmeskedés által, a Szentlélek ereje által.
 2. más férfiakkal való szoros barátságra, felismerve, hogy szüksége van a testvéri támogatásra ígéretei megtartásában.
 3. a testi, lelki, morális, etikai és szexuális tisztaság gyakorlása mellett.
 4. a szilárd házasság és családi élet ápolása mellett, szeretet, gondviselés és a bibliai értékek gyakorlása által.
 5. gyülekezete szolgálatának támogatása mellett. Tiszteli pásztorát és imádkozik érte; idejét és anyagi forrásait a gyülekezet rendelkezésére bocsátja.
 6. arra, hogy minden faji és felekezeti különbözõséget félretéve mutatja be a bibliai egység erejét.
 7. környezetének befolyásolására, engedelmeskedve a Nagy Missziói Parancsnak.

Kik a Promise Keeper-ek?

Függetlenül attól, hogy ki mit hisz a Promise Keepers mozgalomról, mindenkit csodálattal kell hogy eltöltsön a szervezettség, az energia, a mozgósítás eredményessége, amely a mozgalom összejöveteleit jellemzi. Az a mozgalom, amely röpke négy év alatt a legjelentõsebb keresztyén mozgalommá nõtte ki magát, feltétlenül figyelmet igényel.
A Promise Keepers alapítója Bill McCartney. 1990 nyarán merült fel elõször egy férfiak felé irányuló szolgálat igénye a Péld. 27,17 alapján:
"Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat"
Egy-két héten belül tanácskozásra és imádkozásra jöttek össze néhányan McCartney barátai közül, és a Promise Keepers megszületett. A mozgalom robbanásszerûen növekedett. 1991-ben 4200-an mentek el az elsõ konferenciára a Coor’s Event /Boulder, Colorado/ Center nagytermé-be. 1992-ben már 22,000-en gyûltek össze. 1993-ban 50,000-en. 1994-ben hét konferencián 300,000-en vettek részt. 600%-os növekedés egy év alatt! 1995-re 750,000 résztvevõvel számol-nak, akik között mintegy 60,000 lelkész lesz. A tervek szerint 1996-ban 1 millió férfi fogja demonstrálni Washingtonban az amerikai népnek (és alighanem az egész világnak) Isten emberszívekben ható erejét.
Ma már 80 embert foglalkoztató központja van a Promise Keepers-nek Randy Phillips igazgató vezetése alatt. Egyik vezetõjük állítása szerint naponta 10,000 telefonhívást és 5,000 levelet kapnak. A mozgalom sikere nagymértékben azon közéleti személyiségeknek tulajdonítható, akik befolyásuk teljes súlyával kiállnak a Promise Keepers mellett. Ezek között található Bill Bright (Campus Crusade for Christ), Gary Smalley, Dr James Dobson pszichológus, (Focus on the Family). Rádióállomások százai foglalkoznak a mozgalommal, és ma már alig van Amerikában olyan gyülekezet, amely valamilyen formában ne került volna kapcsolatba velük. (Melbourne-ben a Church of Christ, Oakleigh szervezi a konferenciákat, és szerkesztõségünk hallotta, hogy vannak gyülekezetek, amelyek különbuszokat bérelnek a résztvevõk szállítására.) A kérdés a következõ: lehet valami ennyire jó? Lehet egy mozgalom annyira hibátlan, hogy majd mindenki feltétlen hûséget fogad, és a kritikának már csak a gondolata is felháborító a támogatók szemében? Lehet-e egy mozgalom – amely a gyülekezetek átformálását tûzte ki céljául – tökéletes annak ellenére, hogy képviselõi és szószólói annyira különbözõ teológiai háttérrel bírnak? A kérdések nyomasztóak, mert a Promise Keepers köreiben elhangzó tanítások széles skálája magában foglalja a karizmatikustól a pszichológuson át a szigorú fundamentalistáig szinte minden árnyalatát a keresztyénségnek. Az óvatosság szinte kötelezõ.

Jó és rossz együtt?

A Promise Keepers alapvetõ hittétele az, hogy Isten helyre akarja állítani a férfiakat felelõsségvállalás és vezetés szempontjából mind az otthoni, mind a gyülekezeti, mind a társadalmi életben. Ennek a célnak az elérése érdekében a férfiaknak el kell kötelezniük magukat a "férfiasság három, meg nem alkuvás tárgyát képezõ feltétele: integritás, elkötelezettség, aktivitás" mellett.
A gondolat végtelenül komoly, csak helyeselni lehet. Aki engedelmeskedni akar Isten Igéjének, annak ezek a célok természetesek. Mind az otthonban, mind a gyülekezetben Isten parancsa ez. Társadalmi szinten és az állami vezetésben is kívánatos a férfiak vezetõ szerepe. Isten ítéletét mutatja az, amikor nõk vezetik a nemzetet /És. 3,11-12/ Azonban könnyebb ígéretet tenni, mint azt megtartani. A konferenciák elõadói nem mennek részletekbe. A fõ cél a résztvevõk tanítása és motiválása a hét ígéret megtartására. Ahhoz, hogy igazából megismerjük a Promise Keepers tanításait, alaposan tanulmányozni kell kiadványaikat. Ez nem egyszerû, mivel nem rendelkeznek önálló kiadóval. Kiadványaikat többnyire a NavPress és a Focus on the Family, havilapjukat a New Man-t a Strang Communications, a Charisma magazin kiadója jelenteti meg. Sajnos ezek a kiadók terjesztik leginkább a "keresztyén" pszichológiát és a tévtanítások különbözõ válfajait.
A kiadványok meglehetõsen vegyes képet mutatnak. Ugyanazon könyvben egymásnak ellentmondó állítások találhatók ugyanazzal a témával kapcsolatban. Éppen ezért nevezhetõk ezek a könyvek az emberi bölcsesség és bibliai igazság vegyesfelvágottjának. Az írások a szerzõk véleményét tükrözik, és nehéz kimondani, hogy "ezt tanítja a Promise Keepers". Randy Phillips szerint az olvasónak magának kell döntenie, mit fogad el, és mit nem.
Ahol az egyéni szabadságnak ekkora teret engednek, és nincsenek egységes teológiai alapok, ott egészen biztosan fellelhetõk a különféle tévtanítások. Így van ez a Promise Keepers és a "Toronto Blessings" esetében is. A következõkben ezeket a tévtanításokat vesszük szemügyre.

Pontról-pontra…

Mindent egybevetve, a Promise Keepers-nek sok jó gondolata van. Ha azonban az egészet nézzük – különösen azokat a módszereket, ahogyan programjukat bevezetik a helyi gyülekezetben –, láthatjuk, hogy módszereik nagy része nem igei, hanem erõteljesen fûszerezett pszichológiával. A hét ígéret tiszteletre méltó. A gyakorlatba való átültetés az, ahol a hibát vétik. A következõkben ezt vesszük közelebbrõl szemügyre.
   
 1. A Promise Keeper elkötelezi magát Jézus Krisztus dicsõítése mellett imádság, imádás és az Isten Igéjének való engedelmeskedés által, a Szentlélek ereje által.

 2. Mi más lehet az Igének való engedelmeskedés, mint a tanítás tisztasága? Nem lehet engedelmeskedni az Igének, és ugyanakkor a pszichológia módszereit használni. A kettõ egymást kizárja. A Szentlélek nem tanácsol az Igével ellentétes, zûrzavaros dolgokat.
 3. A Promise Keeper elkötelezi magát más férfiakkal való szoros barátságra, felismerve, hogy szüksége van a testvéri támogatásra ígéretei megtartásában.

 4. Az ígéret betartása igeellenes esküre szólít fel. A gyakorlat a pásztorolás olyan formája, amely nem támasztható alá az Igébõl, és aláássa az igei gyakorlat tiszteletét.
 5. A Promise Keeper elkötelezi magát a lelki, morális, etikai és szexuális tisztaság gyakorlása mellett.

 6. Lelki tisztaság lehetetlen a "Sola Scriptura" alapelvû igei tanítás nélkül. Ahogyan az "Aranyszabály" magában foglalja a Törvényt, ugyanúgy a lelki tisztaság magába foglalja a másik hármat. A Promise Keepers nagy hangsúlyt fektet ez utóbbiakra, de szomorúan elhanyagolja az elsõt.
 7. A Promise Keeper elkötelezi magát a szilárd házasság és családi élet ápolása mellett, szeretet, gondviselés és a bibliai értékek gyakorlása által.

 8. A szilárd házasság alapfeltétele a bibliai modell követése. A Promise Keepers Gary Smalley pszichológiai modelljét tanítja. Az "érzelmileg egészséges" családi élet nem jelent feltétlenül igeileg megalapozott családi életet.
 9. A Promise Keeper elkötelezi magát gyülekezete szolgálatának támogatása mellett. Tiszteli pásztorát és imádkozik érte; idejét és anyagi forrásait a gyülekezet rendelkezésére bocsátja.

 10. A lelkipásztor nem közbenjáró hívei és Isten között. A Promise Keepers vezetõi, különösen Bill McCartney olyan gyakorlatot követnek, amely ellentétes az Ige vezetõkrõl szóló tanításával.
 11. A Promise Keeper elkötelezi magát arra, hogy minden faji és felekezeti különbözõséget félretéve mutatja be a bibliai egység erejét.

 12. Az ökumenizmus az utóbbi évek "bûvös" szava. Nem szabad az Ige rovására a minden áron való egységre törekedni. A katolicizmus és a mormonok térnyerése a Promise Keepers keretein belül óvatosságra int.
 13. A Promise Keeper elkötelezi magát környezetének befolyásolására, engedelmeskedve a Nagy Missziói Parancsnak.

 14. A Mt. 28,18-20 az evangélium hirdetésére szólít fel bennünket. Nem magyarázhatók bele "keresztyén világuralmi törekvések", amelyek sajnos erõteljesen jellemzik a Promise Keepers tanítását ebben a témakörben. Jézus Krisztus szolgálni hív minket, nem uralkodni.

Tények és tanítások

Az önszeretet-önmegtagadás témakörében egyaránt megtalálhatók a biblikus és igeellenes álláspontok. Don Osgood szerint "ha igazán szeretünk valakit, készek vagyunk feláldozni magunkat érte." Gary Smalley és John Trent – ugyanabban a könyvben – azt állítják, hogy magunk gyûlölete (nem szeretése) az életben sikertelenséghez vezet.
Osgood tanácsa igei, Smalley és Trent humanista pszichológiát hirdet. Az Íge világosan tanítja, hogy senki sem gyûlöli igazán magát
"mert a maga testét soha senki nem gyûlölte..." (Ef. 5,29),
és nem önmagunk gyûlölése, hanem az önszeretet vezet rossz útra.
A feminizmus kérdésében pontos ténymegállapítást kapunk Dr. Tony Evanstól: "A férfiasság félreértése olyan nyápic férfi-generációkat termelt ki, akik nem vállalják Istentõl kapott felelõsségüket, és ezzel rákényszerítik a nõket, hogy töltsék be az egyre szélesedõ ûrt." A megoldás azonban ismét csak nem biblikus. A férfiak vezetõ szerepének visszaállítása önmagában nem elég a probléma megoldásához. Az Ige megköveteli a vezetõk tisztaságát mind a tanításban, mind a gyakorlati életben. Azok a férfiak, akik helytelen tanítást hirdetnek, ugyanúgy nem viszik az Egyházat közelebb az Úrnak való engedelmességben, mint ahogy a nõk vezette Egyház sem.
A homoszexualításról rendkívül engedékenyen nyilatkoznak a Promise Keepers szóvivõi. Ahe-yett, hogy bûnnek neveznék a bûnt, a homoszexuálisok megértésére hívják fel a figyelmet. Ezzel gyakorlatilag megfosztják magukat annak a lehetõségétõl, hogy a férfiasságot annak igei teljességében állítsák helyre. Nem véletlen, hiszen egyik legjelentõsebb szerzõjük azt a már istenkáromlásba menõ kijelentést is meg meri tenni, hogy Jézus Krisztus maga is megkísértetett a homoszexualitással. Az egyik legdinamikusabban növekvõ szolgálati területe a mozgalomnak a "mentoring". Azt értik ez alatt, hogy a férfiak kisebb csoportokban – amolyan csoportdinamikai lelkigondozás formájában – nevelik, pásztorolják egymást. Saját állításuk szerint: "A kisközösség (bázisközösség a 80-as évek magyar katolikusai között) legelsõ feladata egymás feltétel nélküli elfogadása. Nincs ítélkezés, bírálat! Nincs rejtett vélemény! Nem azért vagyok itt, hogy megváltoztassalak, és te sem azért vagy itt, hogy megváltoztass engem." Ha valaki nem akar megváltozni, akkor miért csatlakozik a Promise Keepers-hez? Egyáltalán mi célja van a mozgalomnak, ha a Szentlélek nem használja fel egyik embert a másik átformálásában? Mi a célja akkor a gyülekezetnek? Hogyan viszonyul az adott bázisközösség a tagok életében levõ bûnökhöz? Hogyan engedelmeskednek az Ige felszólításának pl. a Lk. 17,3-4-ben?
"...Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki..."
A fenti állítás, amely a mozgalom egyik "tankönyve", szomorú módon ellentmond a mozgalom alapvetõ célkitûzéseinek. Ugyancsak ellentmond saját tanításaiknak, amikor az imapartnerrel való kapcsolatról szólnak: "...az imapartnerek felhatalmazzák egymást arra, hogy kölcsönösen rákérdezzenek egymás Istennel, családdal, gyülekezettel való viszonyára, a szexuális tisztaságra és az anyagiakkal való hûséges bánásmódra. Olyan egységet formálnak így ketten, amelyik következetesen terjeszti Isten országát.".
Az ökumenizmushoz való viszonyuk az, amely a legsúlyosabb következményeket hordozza magában. Nem véletlen, hogy ma már a katolikusok, sõt a mormonok között is népszerû a Promise Keepers. Hivatalos álláspontjuk szerint nem hajlandók vitába bocsátkozni az Ige tanítását illetõen. Azt keresik, ami összeköt, nem ami szétválaszt. A gondolat jól hangzik, de alapvetõen hibás abban, hogy nem az Ige alapján keresi az egységet, hanem azon kívül. Nem találhatunk igazi egységet ott, ahol Isten Igéjét nem tartják minden másnál fontosabbnak.
A lelkipásztorokkal kapcsolatos állásfoglalásuk szerint: "A Promise Keepers egyik alapvetõ értéke, hogy a helyi gyülekezetekben a lelkipásztorokat, papokat megkülönböztetett tiszteletben részesítik. Még ennél is tovább megy Bill McCartney, amikor azt mondja, hogy "...mi (a teológiát nem végzettek) nem tudjuk helyesen magyarázni az Igét. Szükségünk van rátok, hogy tanítsatok minket..." Ezzel visszalépnek az Apostoli Egyház tanításához, amely szerint a pap közbenjáró Isten és emberek között. Az 1Tim. 2,5 szerint viszont:
"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus."
A feszültség feloldása kétféleképpen lehetséges:
1) az Igét fogadjuk el végsõ alapként, és felad-juk az azzal ellentétes tanítást,
2) nem vesszük komolyan Isten Igéjét. Õk ez utóbbit választották.
A Promise Keepers mozgalommal szemben ez az alapvetõ kifogásunk. Tagadhatatlan, hogy Isten használta a Promise Keepers-t egyes emberek életének bizonyos megváltoztatásában. Az eredmények, a megváltozott életek azonban még nem bizonyíték arra, hogy a mozgalom a helyes úton jár, sõt még arra sem, hogy Istentõl való lenne. Az Ige figyelmeztet bennünket arra, hogy tévtanítók jönnek, sõt maga a Sátán mint világosság angyala jelenik meg (2Kor11,13-15).
"Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepõ tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de végük cselekedeteikhez méltó lesz."
Az Ige tiszta tanítása azért végtelenül fontos, mert elég egy cseppnyi elhajlás, és a végeredmény nem isteni, hanem sátáni lesz. Azok pedig, akik ezt teszik Jézus ezt üzeni:
"Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben ûztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tõlem, ti gonosztevõk!" (Mt. 7,22-23)
Távol álljon tõlem, hogy az igazság egyedüli birtokosának valljam magam. Az Ige alapján azonban ki merem jelenteni, hogy a fent említett két mozgalom – hacsak meg nem térnek – komoly problémákkal fog szembenézni "ama napon". Ezért szeretettel és alázattal figyelmeztetek és kérek mindenkit, fontolja meg újságunk jelenlegi számának információit. Vesse össze az Igével – ne mások véleményével – a két mozgalom tanításait. A nemtörõdömség, az érzelmek alapján hozott döntések rossz útra vezetnek. Véleményem szerint mind a "Toronto Blessings", mind a "Promise Keepers" más úton halad, mint a keskeny út. A Mennybe azonban csak a keskeny út vezet!
Back
Back to Home Page