Alapok


Nagyra becsülöm a kõmûveseket. Szemet-lelket gyönyörködtetõ, ahogy kezük munkája nyomán a téglából fal lesz, a falból ház, a házból pedig otthon. A lelki építõmesterek száma lényegesen kisebb. A munka is más jellegû. Sokan építkezés helyett bontásra, újjáépítésre kényszerülnek. Az Egyház falai romladoznak. Sok lakó más lakás után néz. Ezért aztán napirenden vannak azok a megbeszélések, konferenciák, ahol arról esik szó, miként lehet felkészíteni, átformálni az Egyházat, hogy megfeleljen a huszonegyedik század követelményeinek.A megoldási kísérletek alapjai változatosak:
PszichológiaLarry Crabb, Tim La Haye, James Dobson: Mind megpróbálta integrálni a pszichológiát az igével - sikertelenül. Van aki beismeri, van aki nem.
PolitikaVannak, akik a megoldást az ökumenizmusban látják. A Chuck Colson (Nixon amerikai elnök volt tanácsadója) nevével fémjelzett irányzat igyekszik félretenni a teológiai különbségeket, és a protestáns-katolikus szövetségkötés mellett foglal állást.
TeológiaClark Pinnock, Peter Wagner, Charles Ryrie. Munkásságuk eredménye az olcsó üdvösség; a "területi ördögök" tana, illetve egy olyan istenkép, ahol a teremtõ Úristen nem több, mint egy "superman", aki teremtményeivel együtt tanácstalanul áll az élet kérdései elõtt.
ReklámBill Hybels, George Barna a modern reklámfogásokban látják a megoldást. A Willow Creek-i gyülekezetük ugyan teli van az üzleti életben használatos marketing módszereinek alkalmazása eredményeként, a lelki színvonal azonban nem áll arányban a létszámmal.
Az Egyház felújítási munkálataiban a kérdés a hogyan? Szükséges-e új alapokra helyezni azt, amit Isten tökéletesen megtervezett? A teljes átépítés helyett nem lenne-e bölcsebb alapos felülvizsgálat után csak azokat a részeket eltávolítani, amelyek nem egyeznek az Építõ tervével? Hiszen ki tudná felülmúlni Isten mérnöki munkáját? Nyilvánvaló, hogy az Egyház nem újjáépítésre, hanem renoválásra, restaurálásra szorul, - mégpedig az eredeti tervrajzok szerint! A cél a bibliai gyökerekhez való visszatérés. A jelenlegi állapot felülvizsgálása elengedhetetlen, és a szükséges munkálatok elkezdése elõtt fel kell tennünk néhány kérdést.

Konzultáltak-e az építõk a Tulajdonossal?
1Kor. 3,9: "Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."

Az eredeti alapokon nyugszik az Egyház?
1Kor. 3,11: "Mert más alapot senki sem vethet a meglevõn kívül, amely a Jézus Krisztus."

Az alapkõ még mindig a helyén van?
1Pét. 2,4 "Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkõ pedig maga Krisztus Jézus."

A munka az eredeti tervrajzok alapján folyik?
2Tim. 3,16-17 "A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

Az eredeti Építésvezetõ irányítja a munkát?
Mt. 16,18: "Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kõsziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta."

A munkavezetõk kiválasztása kielégítõ?
Ef. 4,11-12 "És õ ‘adott’ némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére."

A megfelelõ szakmunkások állnak alkalmazásban?
1Kor. 3,9: "Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."

Csak jóváhagyott építõanyagot használnak az építõk?
1Pét. 2,5 "Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által."

A minõség-ellenõrzés az eredeti elõírások szerint történik?
Ef. 4,13-16 "míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnõttkorra, a Krisztus teljességét elérõ nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestõl õhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az õ hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelõen mûködve gondoskodik önmaga övekedésérõl, hogy épüljön szeretetben."Back
Back to Home Page